HOT WATER BOILER

                               SAFE-PAK Hot Water Boiler
     - ทำน้ำร้อนได้สูงสุด 110 °C
     - นิยมใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน ที่ต้องการอุณหภูมิไม่สูงมาก